O projektu

Hlavním cílem projektu je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů prostřednictvím jejich pořízení do oborové knihovny Masarykova onkologického ústavu ve formě elektronické (licencí a databází) i listinné (odborných knih a časopisů). Hlavní cíl bude doplňován plněním specifických cílů, kterými jsou zatraktivnění prostoru knihovny a studovny, zabezpečení prostor a samotných vědeckých informačních zdrojů a konečně zajištění dostatečného vybavení pro přístup k EIZ a pro jejich efektivnější využívání. Realizace projektu RELICEO je důležitým elementem v podpoře výzkumu v rámci Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Masarykova onkologického ústavu a dalších vědeckých aktivit s onkologickým zaměřením realizovaných v regionu. Nově dostupné odborné zdroje budou využívány v rámci podpory všech úrovní vzdělávání, tak aby rostl zájem o VaV v této oblasti.

Odborná knihovna MOÚ je jediná knihovna v regionu specializovaná na problematiku onkologie a kromě slouží MOÚ i Komplexním onkologickým centrům v ČR, které po odborné knihovně MOÚ požadují nejvíce fulltextových informací z oboru. Poptávka po specializovaných zdrojích informací roste, avšak knihovna ji vzhledem k malému zásobení těmito zdroji není schopna plně uspokojit. Odborníci jsou nuceni vyhledávat si informace ve všeobecných knihovnách a korespondencí se zahraničím, jenž pro ně představuje velkou časovou ztrátu. Úspora času odborníků a dodání informačních služeb až na jejich pracoviště je jedním ze smyslu knihovnické práce.

Projekt RELICEO je zaměřen na dostupnost informačních zdrojů v oblasti onkologie pro pracovníky MOÚ a odborníky ve spolupracujících pracovištích a v regionu. Zásadními aspekty projektu jsou tedy i/ zaměření se na onkologickou problematiku ve směru dostupnosti informačních zdrojů a ve směru poskytnuté expertízy k těmto informačním zdrojům; a ii/ provázanost projektu RELICEO s Centrem RECAMO, infrastrukturou BBMRI_CZ a výhledově i se strukturou CZECRIN.

Vize oborové knihovny MOÚ: stát se významnou oborovou knihovnou, poskytující pracovníkům MOÚ a specialistům v oblasti onkologie v ČR všechny důležité informace z oboru na úrovni knihoven evropských onkologických ústavů. V tomto ohledu existuje dlouhodobá praxe, která bude pokračovat i při realizaci projektu RELICEO, spočívající v minimalizaci překryvu zdrojů dostupných v knihovně MOÚ a v knihovnách Masarykovy univerzity, tak aby benefit na obou stranách byl maximální.

Hlavní strategie oborové knihovny MOÚ a její naplnění v projektu RELICEO: Strategií k naplnění této vize je v prvé řadě i/ akvizice informačních zdrojů pro uživatele (fulltextové elektronické a tištěné časopisy příp. databáze sdružující tato periodika a časopisy, specializované elektronické databáze, elektronické a listinné knihy: a ii/ modernizace knihovní infrastruktury (modernizace interiéru knihovny a rozšíření jejich prostor o samostatnou studovnu, zabezpečení tištěných informačních zdrojů a elektronická evidence výpůjček, webová podpora a další služby).

Primárně tvoří cílovou skupinu projektu RELICEO odborníci v oblasti klinické onkologie a s ní souvisejících oborů (např. diagnostika, prevence) a onkologického výzkumu v MOÚ i v rámci regionu, dále výzkumné týmy RECAMO, vědecko-pedagogičtí pracovníci MOÚ, širší odborná veřejnost, studenti VŠ, zadavatelé klinických studií a zástupci aplikační sféry.

Součástí projektu jsou drobné stavební úpravy spočívající v modernizaci prostoru knihovny a dobudování studovny. 

Poskytovatelem dotace pro RELICEO  je Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet České republiky cestou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) projektu číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0233.
 

"Dotace byla poskytnuta v celkové maximální výši 23 318 236,72 Kč. Tato částka je tvořena podílem státního rozpočtu ČR ve výši 3 497 735,51 Kč a podílem Evropské unie ve výši 19 820 501,21 Kč." 
Registrace Přihlášení

Přihlášení