HER2 testing in breast cancer: opportunities and challenges

Komentováno: 29. 5. 2013

Breast Care 2006;1:69-76MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.: Lidský receptor epidermálního růstového faktoru 2 (HER2) je přítomen v 15-25% případů karcinomu prsu a je nejčastěji výsledkem amplifikace HER2 genu, který hraje zásadní roli ve vývoji nádoru i jeho progresi. Pozitivní HER2 status je negativním prognostickým faktorem. Objasnění úlohy HER2 v biologii mamárního karcinomu vedlo k vývoji cílené terapie využívající anti-HER2 lidskou monoklonální protilátku trastuzumab (Herceptin), a tím poskytlo novou možnost pro terapii HER2 pozitivního metastackého karcinomu. Rovněž HER2 pozitivita předurčuje rezistenci k chemoterapeutikům typu CMF (cyklofosfamid, metotrexát a flouorouracil), špatnou odezvu na Tamoxifen nebo naopak sensitivitu k antracyklinům. Nejčastěji používané testování je imunohistochemická detekce HER2, Hercept test (3-stupňové klasifikační skóre) a fluorescenční hybridizace in situ (FISH).
Registrace Přihlášení

Přihlášení